REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.b-m.pl BERGERAT MONNOYEUR (dalej: „Regulamin”)

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Kupujących ze Sklepu w celu zakupu części oraz akcesoriów do maszyn budowlanych, znajdujących się w ofercie na stronie internetowej Sklepu, jak również towarów, które nie figurują w ofercie Sklepu, a mogą być dostarczone Kupującemu po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub w innej formie. Regulamin określa także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Sprzedającego i Kupujących. Regulamin jest dostępny na stronie: https://sklep.b-m.pl/pl/page/25/regulamin.html

 

 I. INFORMACJE O SPÓŁCE, DANE KONTAKTOWE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy www.sklep.b-m.pl, prowadzony jest przez Bergerat Monnoyeur sp. z o.o. z siedzibą w Izabelinie-Dziekanówku, ul. Modlińska 11, 05-092 Łomianki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000021439, Regon: 012022794, NIP: 778-00-22-310, z kapitałem zakładowym w wysokości 9.922.750 zł, dalej: „BM” lub „Sprzedający
 2. Adres: Bergerat Monnoyeur sp. z o.o. z siedzibą w Izabelinie-Dziekanówku, ul. Modlińska 11, 05-092 Łomianki
 3. Telefon:  +48 61 82 82 400
 4. Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 18:00 oraz w soboty w godzinach 7:00 - 14:00
 5. Adres e-mail:  czesci@b-m.pl
 6. Adres, na który można składać reklamacje: adres e-mail: czesci@b-m.pl lub adres korespondencyjny: ul. K. Kolumba 15, 62-052 Komorniki
 7. Towar podlegający zwrotowi należy albo dostarczyć osobiście lub wysłać na adres: ul. K. Kolumba 15, 62-052 Komorniki
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają, ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 9. Kupujący będący Konsumentem, w sytuacji sporu ze Sprzedającym, ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

        1) zwrócenie się do stałego polubownego sądu Konsumenckiego,

        2) mediację,

        3) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

4) uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii    Konsumenckiej 800 007 707,

5) skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR; stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., Konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet; europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, Konsumenci mogą złożyć skargę; poniżej znajduje się łącze elektroniczne do platformy ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 1. BM oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 z późn. zm.).

 

 II. SŁOWNICZEK

 

 1. Użyte w Regulaminie określenia uzyskują następujące znaczenie:

1) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem sklep.b-m.pl prowadzony przez spółkę Bergerat Monnoyeur sp. z o.o. z siedzibą w Izabelinie-Dziekanówku, w skład którego wchodzą podstrony internetowe, skrypty oraz wszelkie elementy graficzno-wizualne.

2) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, na podstawie którego może on nabyć towary oferowane przez Sprzedającego. Zamówienie zawiera wszystkie szczegółowe informacje umożliwiające jego realizację.

3) Konto Klienta – oznacza konto w Sklepie utworzone na dane (imię, nazwisko i adres e-mail) Klienta. 

4) Login – identyfikator Klienta w Sklepie, składający się z szeregu znaków (cyfr lub liter) przypisanych Klientowi.

5) Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter), wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w celu potwierdzenia swojej tożsamości przy zakładaniu Konta Klienta oraz każdorazowym logowaniu się do Konta Klienta; Hasło składa się z minimum 8 znaków (cyfr, liter i znaków specjalnych), zawierających co najmniej jedną małą literę, jedną dużą literę, jedną cyfrę oraz znak specjalny. Hasło ma charakter poufny i powinno być zachowane przez Klienta w tajemnicy.

6) Towar – rzecz ruchoma, na którą można złożyć Zamówienie w Sklepie.

7) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym w Sklepie.

8) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

9) Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134z późn. zm)

10) Klient/Kupujący – klient BM zarejestrowany w systemie informatycznym BM lub osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która założyła Konto Klienta w Sklepie albo dokonała zakupu bez założenia konta w Sklepie

11) Użytkownik – przedstawiciel Klienta,  posiadający dostęp do sklepu internetowego sklep.b-m.pl działający w imieniu i na rzecz Klienta (jeden Klient może mieć kilku Użytkowników).

12) Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

13) Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący z BM czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierający Umowę sprzedaży Towarów.

 

 III. USŁUGI ELEKTRONICZNE, WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASTRZEŻENIA

 1. BM świadczy za pośrednictwem Sklepu dostępnego pod www.sklep.b-m.pl, następujące usługi elektroniczne:

1) założenie i prowadzenie Konta Klienta w Sklepie;

2) umożliwienie złożenia Zamówienia poprzez odpowiedni formularz w Sklepie.

 1. Świadczenie usług elektronicznych przez BM jest bezpłatne.
 2. Umowa o świadczenie usług elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie zawarta jest na czas nieoznaczony.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Kupującego.
 4. BM zaleca spełnianie przez Klienta następujących wymagań technicznych w celu współpracy z systemem teleinformatycznym BM i korzystania ze Sklepu: 

1) komputer PC;

2) szerokopasmowe łącze internetowe;

3) aktualna wersja przeglądarki internetowej;

4) zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;

5) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);

6) aktywne konto e-mail; lub też telefon komórkowy, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu.

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej.
 2. Sprzedający oświadcza, że nie zbiera żadnych danych w sposób automatyczny, z wyjątkiem danych zawartych w tzw. plikach "cookies” podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu. Mechanizm plików "cookies" polega na tym, że pliki te zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu rozpoznawanie Klienta przy ponownym korzystaniu z usług Sklepu. Mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klienta, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 3. Klient może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: czesci@b-m.pl lub pisemnie na adres: ul. K. Kolumba 15, 62-052 Komorniki, BM rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 4. BM udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.
 5. Klient może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: czesci@b-m.pl lub pisemnie na adres: ul. K. Kolumba 15, 62-052 Komorniki.
 6. BM może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej w przypadku gdy Klient obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 7. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez BM lub Klienta nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu oraz prawo do innych przerw w dostępie do Sklepu (w szczególności do prezentowanych towarów), spowodowanych w szczególności koniecznością konserwacji, naprawy systemu lub aktualizacji cen i opisów prezentowanych Towarów lub usług w Sklepie.
 9. Sprzedający wykorzystuje i przetwarza następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta  z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

 IV. REJESTRACJA

 1. Rejestracja na stronie internetowej Sklepu jest dobrowolna i bezpłatna. 
 2. W celu rejestracji na stronie internetowej Sklepu, Klient powinien posiadać aktywne konto e-mail.
 3. Rejestracja umożliwia złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu. 
 4. Klienci rejestrują się w Sklepie, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego, umieszczonego na stronach www.sklep.b-m.pl - oraz po akceptacji warunków niniejszego Regulaminu.
 5. Klient tworzy samodzielnie Login i Hasło.
 6. Konto jest aktywowane przez BM. BM zastrzega sobie prawo, w sytuacjach wyjątkowych, do odmowy aktywacji Konta, bez podania przyczyny. 
 7. Klient ma możliwość w każdym czasie zmiany zdefiniowanych Użytkowników, w tym ich usuwania lub dodawania nowych Użytkowników.
 8. Użytkownik rejestrując konto na danego Klienta  oświadcza, że posiada wszelkie wymagane uprawnienia (pełnomocnictwa) do skutecznego zaciągania zobowiązań – w imieniu i na rzecz Klienta - w stosunku do BM, przy wykorzystaniu Sklepu w tym do nabywania w imieniu i na rzecz tego Klienta towarów w tym Sklepie bez ograniczeń ilościowych i cenowych.
 9. Dostęp do danych wprowadzonych przez Klienta / Użytkownika jest zastrzeżony wyłącznie dla niego i jest chroniony hasłem.
 10. Nazwa użytkownika (Login) i Hasło są nierozerwalnie związane z Klientem, którego Użytkownik reprezentuje. Zabronione jest udostępnianie tych informacji osobom trzecim. W przypadku, gdy w trakcie zakupów w Sklepie użyto prawidłowego Loginu i Hasła, ani Klient ani Użytkownik nie mogą zasłaniać się stwierdzeniem, że Zamówienie nie zostało złożone w imieniu i na rzecz Klienta.
 11. BM zastrzega sobie możliwość natychmiastowego usunięcia danych Klienta i/ lub Użytkownika/Użytkowników ze Sklepu, jeżeli naruszają oni postanowienia niniejszego Regulaminu.
 12. W przypadku istnienia uzasadnionego ryzyka czy też stwierdzenia, że rejestracja konta nastąpiła przez osobę, która podała niezgodnie z prawdą informacje, Sprzedający może zawiesić konto. O podjęciu takich działań Kupujący zostanie poinformowany za pomocą e-mail. Wznowienie aktywności konta może zostać uzależnione od podjęcia przez Kupującego działań zmierzających do wyjaśnienia, czy też usunięcia nieprawdziwych danych. 

 V. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

 1. Sklep, prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie: www.sklep.b-m.pl
 2. Prezentowane na stronie Sklepu Towary mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych BM. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, to jest ofertę złożoną przez Kupującego Sprzedającemu.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 4. Osobami uprawnionymi do składania Zamówień w Sklepie są Klienci:

1) posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu

2) nieposiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu dokonujący zakupów z pominięciem rejestracji i logowania do Sklepu,

3) Użytkownicy

 1. Przez złożenie Zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu www.sklep.b-m.pl
 2. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu dokonuje złożenia Zamówienia po dokonaniu następujących czynności łącznie:

1) zalogowaniu się do Sklepu, 

2) dodaniu Towaru do Koszyka, 

3) potwierdzenie złożenia Zamówienia przez wybór przycisku – „Złóż Zamówienie”. 

 1. Klient nieposiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu dokonuje złożenia Zamówienia poprzez dokonanie następujących czynności łącznie:

1) dodanie Towaru do Koszyka, 

2) wypełnienie formularza w zakresie danych osobowych (imię i nazwisko, adresu e-mail i numeru telefonu) oraz danych adresowych (miejscowość , ulica, numer lokalu) i

3) potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez wybór przycisku – „Złóż Zamówienie”. 

 1. Zamówienia mogą być składane - w imieniu i na rzecz Klientów - przez Użytkowników posiadających Login i Hasło do Sklepu i odpowiednią autoryzację BM.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza Zamówienia. Zakazuje się Użytkownikom umieszczania w Zamówieniach oraz w jakichkolwiek elementach Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient lub Użytkownik otrzyma automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie Zamówienia. 
 4. Z chwilą potwierdzenia przez BM przyjęcia Zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez BM oznacza, iż Zamówienie nie mogło zostać przyjęte do realizacji z przyczyn technicznych.
 5. BM w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego Zamówienia oraz jego anulowania lub wprowadzania zmian w przypadkach uzasadniających wątpliwość odnośnie jego rzetelności / prawdziwości. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 30 dni od daty jej zawarcia, jeżeli Klient nie dokona płatności za Towary objęte Zamówieniem lub Towar  z przyczyn niezależnych od BM będzie niedostępny o Producenta Towaru. Zmiany przedmiotu umowy i/lub ceny mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Konsumenta, wyrażoną pisemnie lub mailowo. 
 6. Każde prawidłowo złożone Zamówienie otrzymuje unikalny kod (numer) pozwalający na identyfikację zarówno Zamówienia, jak i Klienta/Użytkownika.
 7. W przypadku niewystarczającej ilości danych potrzebnych do rozpoczęcia procesu realizacji Zamówienia, obsługa Sklepu skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia danych. W przypadku, gdy kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia danych, z zastrzeżeniem, że jeżeli do 5 dni roboczych Kupujący nie skontaktuje się z obsługą Sklepu lub ponowne próby kontaktu z Kupującym nie powiodą się, Zamówienie zostanie anulowane. W przypadku gdy Kupujący uiści kwotę za zamawiany Towar, zostanie ona zwrócona Kupującemu.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie BM. 
 9. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem, Kupujący zostanie poinformowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Czas realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu o czas potrzebny na wydanie dyspozycji Klienta.
 10. W przypadku, gdy Towar jest niedostępny w całości, BM zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania Zamówienia, o czym Użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie lub osobnym e-mailem.
 11. W przypadku czasowej niedostępności Towaru Sprzedający poinformuje Kupującego o przedłużonym terminie dostawy takiego Towaru; w takim przypadku czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie.
 12. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży Towarów, Kupujący przyjmują do akceptującej wiadomości, że dla tych celów przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień w tym zakresie będzie następować według kolejności wpływania Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 13. Wprowadzanie zmian lub anulowanie Zamówienia możliwe jest pod numerem 61 82-82-400 lub e-mailem: czesci@b-m.pl, po podaniu numeru Zamówienia, pod warunkiem, że Sprzedawca nie przystąpił jeszcze do realizacji Zamówienia.
 14. Klient zobowiązany jest dla każdego Zamówienia posługiwać się numerem Zamówienia.
 15. W przypadku przewidywanego dłuższego oczekiwania na realizację niż określony poniżej w pkt VI Regulaminu, Kupujący jest indywidualnie informowany o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia.
 16. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki, chyba, że Zamówienie realizowane jest partiami - w takim przypadku na każdą część Zamówienia może zostać wystawiona odrębna faktura.

 VI. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia są realizowane w Dni Robocze.
 2. W sytuacji, gdy zamówiony Towar jest dostępny w BM i Zamówienie jest złożone:

1) w Dzień Roboczy do godz. 14 - tej, Towar zostanie wysłany tego samego Dnia Roboczego,

2) w Dzień Roboczy po godz. 14 - tej, Towar zostanie wysłany w następny Dzień Roboczy,

3) w dzień inny niż Dzień Roboczy - Towar zostanie wysłany w następny Dzień Roboczy.

 1. BM dołoży starań, aby dostawa zrealizowana została nie późnej niż w terminie 2 dni roboczych licząc od daty Zamówienia.
 2. BM nie ponosi jednak odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane w szczególności nie wywiązaniem się przez firmę kurierską z realizacji umowy przewozu.

 VII. DOSTAWA TOWARÓW

 1. Dostawa Towaru z Umowy Sprzedaży dokonana zostanie za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Do każdego Zamówienia doliczane zostaną koszty przesyłki w wysokości określonej  na stronie internetowej podane przy potwierdzaniu przez BM Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
 3. W przypadku przesyłek wielkogabarytowych informacja o koszcie przesyłki będzie udzielona Klientowi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres email, przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia.
 4. Dostawa Towaru realizowana będzie na adres podany w Zamówieniu, w dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Przesyłka adresowana jest imiennie na Użytkownika dokonującego Zamówienia, chyba, że Użytkownik wskazał w Zamówieniu (upoważnił) innego pracownika Klienta do procedury odbioru Towaru, podając jego imię, nazwisko i stanowisko służbowe (chyba, że dostawa ma być dokonana w siedzibie lub oddziale rejestrowym Klienta upoważnienie może wtedy dotyczyć osoby zasiadającej na recepcji). Odbioru Towaru dokonuje Użytkownik lub upoważniony w Zamówieniu pracownik, kwitując odbiór przesyłki i podpisując fakturę VAT dołączoną do przesyłki oraz opatrując ją pieczątką Klienta.
 6. Jeżeli Klient pozostaje w opóźnieniu z zapłatą ceny za uprzednio zakupiony Towar, BM ma prawo odroczyć realizację kolejnych złożonych przez tego Klienta Zamówień, w tym odroczyć dostawę zamówionych Towarów, do czasu dokonania przez Klienta pełnej zapłaty wymagalnych zobowiązań.
 7. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem Towaru, a w szczególności ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego Towaru. 
 8. Przy odbiorze przesyłki Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do spisania protokołu reklamacyjnego z kurierem. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedającego telefonicznie lub e-mailowo o zaistniałej sytuacji, w celu uzgodnienia sposobu załatwienia sprawy. Brak zastrzeżenia w odpowiednim protokole reklamacyjnym powoduje utratę możliwości powołania się na nie po odbiorze Towaru. Zdania poprzedniego nie stosuje się w przypadku umów zawieranych z Kupującymi, będącymi Konsumentami.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem podanym przez Kupującego w Zamówieniu.

 VIII. CENY TOWARÓW I PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich, uwzględniającymi obowiązujący podatek VAT, chyb że wyraźnie wskazano że jest to cena netto.
 2. W podsumowaniu Zamówienia oprócz cen Towarów podane są aktualnie obowiązujące koszty dostawy. BM zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy umów sprzedaży realizowanych na podstawie Zamówień złożonych przed zmianą powyższych kosztów.
 3. BM zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Postanowienie to nie dotyczy umów sprzedaży realizowanych na podstawie Zamówień złożonych przed zmianą powyższych cen.
 4. W przypadku, gdy między BM a Klientem istnieją dodatkowe ustalenia dotyczące rabatów, zostaną one uwzględnione na fakturze VAT.
 5. Przewiduje się następujące sposoby płatności za zamówiony Towar:

1) przelewem na wskazany rachunek bankowy po dostarczeniu towaru, w terminie określonym na fakturze VAT,

2) za pobraniem - przy odbiorze przesyłki,

3) gotówką lub kartą płatniczą w przypadku odbioru części w oddziale B-M.

4) za pomocą systemu PayU

 1. BM ma prawo ograniczyć formę płatności do „za pobraniem” lub wprowadzić zasadę przedpłaty za zamawiany Towar dla Klientów, którzy zalegają z zapłatą na rzecz BM zapłaty ceny za wcześniej zamówione Towary lub takich, których sytuacja finansowa wskazuje na ryzyko braku płatności ceny na rzecz BM.
 2. BM zastrzega sobie własność sprzedanych Towarów aż do uiszczenia przez Kupującego pełnej ceny za te Towary. W konsekwencji przeniesienie własności Towarów na Kupującego dokonane zostaje pod warunkiem zawieszającym zapłaty pełnej ceny za te Towary.

 IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Kupujący, będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w tym zakresie na warunkach wskazanych poniżej. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu lub poprzez jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie złożone drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej czesci@b-m.pl.
 2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Konsument może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: czesci@b-m.pl bądź też listownie na adres: ul. K. Kolumba 15, 62-052 Komorniki. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostępnym poniżej, zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Konsument jest zobowiązany do zwrotu Towarów osobiście lub ich przesłanie na adres: ul. K. Kolumba 15, 62-052 Komorniki, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów, W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, umowa sprzedaży Towaru zostanie uznana za niezawartą. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Konsument zwraca Towary otrzymane w wyniku Umowy od której odstąpił oraz ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. W przypadku, gdy Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Konsument będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 2. BM zwróci Konsumentowi należność/cenę za odesłany przez Klienta Towar (tj. wszystkie dokonane na rzecz BM przez Konsumenta płatności, bez kosztów dostarczenia lub zwrotu Towaru) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Zwrot należności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami (w szczególności przelewem na rachunek bankowy podany przez Konsumenta). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru lub Towarów będących przedmiotem umowy sprzedaży, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 X. GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Towary dostępne w Sklepie są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. BM udziela 12-miesięcznej gwarancji, licząc od dnia odbioru Towaru przez Klienta na Towary zakupione w Sklepie.
 3. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących uprzednio w sprzedanym Towarze.
 4. Gwarancji nie podlegają filtry, uszczelki, inne elementy gumowe, części z naruszoną lub zerwaną plombą oraz z uszkodzonym foliowym opakowaniem.
 5. Reklamacje dotyczące wad zakupionego Towaru należy zgłosić nie później niż w ciągu 7 Dni Roboczych licząc od dnia ujawnienia wady. Zgłoszenia dokonuje się:

1) telefonicznie pod numerem: 61 8282 400 

2) e-mailem na adres: czesci@b-m.pl

 1. Koszty przesyłki reklamowanego Towaru ponosi Kupujący do czasu rozstrzygnięcia reklamacji przez BM. Koszty, o których mowa w zdaniu 1 są  zwracane Kupującemu na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego, niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji przez BM.
 2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą najpóźniej w ciągu 14 Dni Roboczych od  daty otrzymania reklamowanego Towaru.
 3. Jeżeli reklamacja okaże jest uzasadniona, Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe - z uwagi na brak Towaru objętego Zamówieniem - Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. W takiej sytuacji BM zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny lub, po wyrażeniu zgody przez Klienta, zaoferuje w zamian inny towar dostępny w tym czasie w magazynie.
 4. Definicja wady oraz okres, w którym można skorzystać z rękojmi odpowiada warunkom gwarancji. Zdania poprzedniego nie stosuje się do umów sprzedaży zawartych z Klientami będącymi Konsumentami, dla których zastosowanie znajdują postanowienia rękojmi za wady, zawarte w pkt. X poniżej.

 XI. RĘKOJMIA ZA WADY TOWARÓW W UMOWACH Z KLIENTAMI BĘDĄCYMI KONSUMENTAMI

 1. BM zobowiązuje się względem Kupujących, będących Konsumentami, do dostarczania im Towarów wolnych od wad.
 2. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się do umów sprzedaży zawieranych z Kupującymi, będącymi Konsumentami.
 3. BM ponosi odpowiedzialność wobec Konsumentów za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadach określonych w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).
 4. BM odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
 5. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. 
 6. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową sprzedaży. W szczególności Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. 
 2. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 7 powyżej wyłącznie w sytuacji gdy zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Towar ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 4. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania Towaru, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w Towarze w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
 5. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

1) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

2) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

3) żądać wymiany Towaru na wolny od wad;

4) żądać usunięcia wady.

 1. Reklamacje dotyczące wad zakupionego Towaru należy składać Sprzedawcy w sposób wskazany w pkt. X. ust. 5 powyżej.
 2. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres ul. K. Kolumba 15, 62-052 Komorniki: a jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument zobowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania Towaru na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) Dni Roboczych ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
 5. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w ust. 11 lit. a) lub b) powyżej może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Jeżeli jednak, Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, Sprzedawca nie może sprzeciwić się oświadczeniu Kupującego o odstąpieniu od umowy lub żądaniu obniżenia ceny poprzez  wymianę Towaru lub usunięcie wady.
 6. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
 7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z umową wymaga nadmiernych kosztów.
 8. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 9. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 10. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
 12. Konsument, w przypadku opisanym w ust. 22 powyżej, może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część związanych z tym kosztów w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 13. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, opisanych w pkt. X powyżej.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. z siedzibą w Izabelinie-Dziekanówku Modlińska 11, 05-092 Łomianki („Administrator”). Możesz skontaktować się z nami pocztą tradycyjną na w/w adres, pocztą elektroniczną na adres e-mail: aktualizacja.rezygnacja@b-m.pl

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. Zawarcie i wykonanie Umowy oraz

obsługi zapytań w zakresie zawartej umowy, w tym przyjmowania i rozpatrywania reklamacji:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędności przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy [w odniesieniu do osób fizycznych działających we własnym imieniu];

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu jakim jest zawarcie i wykonanie umowy za pośrednictwem osób wskazanych do reprezentacji jak również do kontaktu [w odniesieniu do osób reprezentujących podmiot oraz wskazanych w umowie do kontaktu].

 1. Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Administratora – na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z przepisów podatkowych.
 2. Marketing własnych produktów również w postaci informacji handlowych o produktach, usługach, ofertach promocyjnych i wydarzeniach:

1) podczas trwania Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu jakim jest marketing własnych produktów,

2) a także po zakończeniu trwania Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. zgody osoby, której dane dotyczą, jeżeli taka zgoda została wyrażona,

 1. Badanie satysfakcji klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest podniesienie jakości świadczonych przez nas usług na skutek przeprowadzonego przez nas badania posprzedażowego,
 2. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest dochodzenie roszczeń oraz obrona przed nimi.
 3. Archiwizacja (przechowania dowodów prowadzonej działalności) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest niezbędność przechowywania dowodów prowadzonej przez nas działalności.

 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, funkcja, adres e-mail, numer telefonu, adres prowadzonej działalności. Dane te zostały pozyskane bezpośredni lub też ze źródeł publicznych (właściwych rejestrów, stron internetowych, itp.) lub podane przez osoby wskazane do kontaktu..

 

ODBIORCY DANYCH, PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych są: firmy świadczące dla administratora wsparcie IT oraz dostarczenie usług IT, dostawcy usług poczty elektronicznej, przewoźnicy, operatorzy pocztowi lub kurierzy, podmioty obsługujące płatności elektroniczne; firmy doradcze, z którymi administrator współpracuje, podmioty wspierające działania marketingowe administratora, podmioty upoważnione do otrzymywania danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa, oraz inne podmioty, które wykonują działania na zlecenie administratora lub dostarczają mu usługi/towary niezbędne do prowadzenia działalności, a także spółki z grupy Monnoyeur.

 

Na pewnym etapie może dochodzić do przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (poza EOG). Administrator dokonuje tego na podstawie standardowych klauzul ochronnych (art. 46 ust. 2  RODO) oraz – jeśli jest to wymagane – stosuje dodatkowe gwarancje ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami lub zapewnia inny mechanizm, który jest zgodny z prawem i legalizuje taki transfer.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania, prawo usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją podmiotu danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w zakresie w jakim została udzielona), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem .

Przysługuje prawo skargi do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, jednak aby mogło dojść do zawarcia umowy konieczne jest ich podanie (warunek zawarcia umowy). W przypadkach wskazanych w przepisach prawa podanie danych jest obowiązkowe (np. w celu wystawienia faktury VAT). Ich niepodanie będzie powodowało niemożność wypełnienia obowiązków wynikających z prawa. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne a ich niepodanie powoduje niemożność prowadzenia wobec Pani/Pana działań marketingowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani profilowania.

 

Wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne. Zgody mogą zostać wycofane w każdym czasie (poprzez wysłanie informacji na adres aktualizacja.rezygnacja@b-m.pl, jednakże ich cofnięcie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem danej zgody.

 

XIII. POLITYKA ZWROTÓW

 1. Na zasadach określonych poniżej, Kupującemu, przysługuje prawo zwrotu nowego i nieużywanego Towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał Towar.
 2. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 konieczne jest dostarczenie BM osobiście lub za pośrednictwem kuriera na adres Bergerat Monnoyeur spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Krzysztofa Kolumba 15, 62-052 Komorniki zwracanego Towaru wraz z:

1) prawidłowo wypełnionym formularzem zwrotu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu,

2) dowód jego zakupu tj. paragonu lub faktury VAT.

 1. Zwracane Towary należy dostarczyć w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, pod rygorem utraty uprawnienia do zwrotu Towarów.
 2. Kupujący nie może skorzystać z prawa zwrotu określonego w ust. 1, w zakresie Towarów oznaczonych w Sklepie jako niepodlegających zwrotowi, a w szczególności:

1) części elektrycznych, ( akumulatory, sterowniki/komputery, czujniki, cewki/elektozawory )

2) Towarów, których oryginalne opakowanie zostało zniszczone lub uszkodzone np. poprzez rozdarcie, zgniecenie,, zawiera plamy lub zostało użyte do zwrotu jako opakowanie transportowe do wysyłki kurierskiej (oklejone listami przewozowymi,

3) Towarów indywidualnie dostosowywanych do potrzeb Kupującego np. części gumowych, przewodów docinanych z metra na indywidualne zamówienie,

4) Zestawy uszczelnień,

5) Towary noszące jakiekolwiek ślady użytkowania.

 1. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszty jego dostarczenia do Sklepu. Klient dokonuje zwrotu Towarów na własne ryzyko. W przypadku odesłania przez Kupującego Towarów na koszt BM, BM zastrzega sobie prawo odmowy ich przyjęcia, co skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania przez Kupującego z prawa zwrotu Towarów na zasadach opisanych w punkcie XIII Regulaminu.
 2. BM zastrzega sobie prawo weryfikacji rodzaju oraz stanu zwróconego Towaru, a także odmowy skorzystania przez Kupującego z prawa zwrotu w przypadku stwierdzenia, że doszło do naruszenia warunków zwrotu opisanych w niniejszym punkcie. BM poinformuje Kupującego o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zwrotu Towaru mailowo (lub za pośrednictwem innych danych wskazanych w Formularzu zwrotu) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego Towaru.
 3. W przypadku skutecznego skorzystania przez Kupującego z prawa zwrotu na zasadach określonych w niniejszym punkcie  BM niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Towaru zwróci Kupującemu koszty stanowiące cenę Towaru. BM nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostawy Towarów poniesionych przez Kupującego w związku z jego zakupem.
 4. W przypadku, kiedy Kupujący naruszy zasady prawa zwrotu określone w niniejszym rozdziale, jest on zobowiązany do odebrania Towarów od BM w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od BM o odmowie skorzystania przez Kupującego z prawa zwrotu. Po upływie ww. terminu BM odeśle Kupującemu Towary na adres wskazany w Formularzu zwrotu na koszt Kupującego. BM nie jest zobowiązany do poniesienia żadnych kosztów związanych z procedurą zwrotu Towaru przez Kupującego.
 5. Postanowienia pkt XIII Regulaminu nie naruszają uprawnień Konsumentów wynikających z ustawy o prawach konsumenta oraz prawa do odstąpienia od umowy opisanego w pkt IX Regulaminu.

 XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. BM nie odpowiada za szkody w mieniu lub na osobie, w tym poniesione straty, utratę zysków, uszczerbek w reputacji itp. spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji danych, w tym awariami sprzętu informatycznego, opóźnienia i zakłócenia przesyłu informacji.
 2. BM zastrzega sobie prawo do:

1) czasowego ograniczania Klientom dostępu do Sklepu na skutek koniecznych prac serwisowo – administracyjnych,

2) zaprzestania  świadczenia  usług  Sklepu  bez  podania  przyczyny,  z  tym,  że  w  takim  przypadku dotychczas złożone i przyjęte Zamówienia zostaną zrealizowane.

 1. Klient oraz Użytkownik rejestrując się do Sklepu  oraz korzystając z jego usług akceptują wszystkie punkty Regulaminu i zobowiązują się ich ściśle przestrzegać.
 2. W przypadku umów zawartych z Kupującymi, niebędącymi Konsumentami, Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umów sprzedaży i Zamówień dokonywanych za pośrednictwem Sklepu jest sąd właściwy dla siedziby BM. W przypadku umów zawartych z Kupującymi, będącymi Konsumentami, Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umów sprzedaży i Zamówień dokonywanych za pośrednictwem Sklepu jest sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz.  459 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. z 2017 poz. 683), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.  z 2017 r. , poz. 1219 ze zm.) oraz  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na https://sklep.b-m.pl/pl/page/25/regulamin.html
 5. BM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie, wskazanej w ust. 6.
 6. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

 


PLIKI DO POBRANIA