REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki funkcjonowania sklepu internetowego, działającego pod adresem: www.sklep.b-m.pl prowadzonego przez Bergerat Monnoyeur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach przy ul. Kolejowej 75, 05-092 Łomianki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021439, NIP: 7780022310, REGON: 0120227940.

SŁOWNICZEK:


Sklep Internetowy – platforma funkcjonująca w ramach Serwisu, umożliwiająca Klientowi składanie zamówień na Produkty.
Serwis – serwis internetowy, działający pod adresem: www.sklep.b-m.pl
Sprzedawca –Bergerat Monnoyeur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach przy ul. Kolejowej 75, 05-092 Łomianki wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021439, NIP: 7780022310, REGON: 0120227940
Klient – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
Konto - zasoby Serwisu udostępnione Klientom przez Sprzedawcę, w szczególności w celu umożliwienia zawierania umów sprzedaży Produktów i przeglądania historii złożonych zamówień.
Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie Sklepu Internetowego dla celów potwierdzenia swojej tożsamości. Hasło ma charakter poufny i nie powinno być udostępniane osobom trzecim.
Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz doręczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, sposób dostawy oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.
Produkt - artykuł, na który Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.
Koszty dostarczenia  – koszty ponoszone dla celów dostarczenia Produktu Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.
Login – identyfikator Klienta w Serwisie – szereg znaków (cyfr lub liter) przypisanych Klientowi.
Magazyn – miejsce kompletowania zamówienia złożonego przez Klienta.


§ 1. REJESTRACJA W SERWISIE

1.    Status zarejestrowanego użytkownika Serwisu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
a)    dokonaniu rejestracji w Serwisie;
b)    dokonaniu aktywacji Konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta;
c)    zalogowaniu w Serwisie przy użyciu Loginu i Hasła.
2.    Wraz z rejestracją w Serwisie Klient uzyskuje dostęp do Konta, umożliwiającego mu składanie zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostępu do historii zakupów, a także dostępu do danych Klienta oraz możliwości ich modyfikacji oraz usunięcia.
3.    Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do rejestracji w Serwisie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.
4.    Korzystanie z Serwisu jest dostępne dla Klientów dysponujących następującym wyposażeniem:
a)    komputer PC; smartphone, tablet
b)    łącze internetowe o przepustowości minimum 1 Mbit;
c)    aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub IE (w wersji 9 lub wyższej);
d)    włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
e)    aktywne konto e-mail albo telefonem komórkowym, tabletem lub innym urządzeniem z dostępem do Internetu.

§ 2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.    Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym są Klienci, którzy:
a)    posiadają status zarejestrowanego użytkownika Serwisu;
b)    nie posiadają statusu zarejestrowanego użytkownika Serwisu i dokonują zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania
2.    Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu, składa zamówienie po zalogowaniu się do Serwisu, poprzez dodanie wybranego Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym do Koszyka, a następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Produkt przez wybór przycisku – „Realizuj Zamówienie”.
3.    Klient nieposiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Serwisu składa zamówienie poprzez dodanie Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym do Koszyka oraz dokonaniu wyboru dostawy kurierem, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Produkt poprzez wybór przycisku – „Realizuj zamówienie” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.
4.    Dokonywanie zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
5.    Realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w Dni robocze.
6.    Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
7.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, w przypadku, gdy Klient posiada wobec Sprzedawcy zadłużenie przez okres dłuższy niż 45 dni.
8.    Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.
9.    W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
10.   Informacje podane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie jego weryfikacji przez Sprzedawcę m.in. pod kątem dostępności Produktów.

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PŁATNOŚCI

1.    Założenie zamówienia w sklepie Internetowym i zakup Produktów wymaga zaakceptowania przez Kupującego postanowień Regulaminu. Akceptacja odbywa się przez zaznaczenie checkboxu przez Kupującego.
2.    Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu (Produktów). Potwierdzenie założenia zamówienia następuje  poprzez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia Klienta do realizacji.
3.    Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i nie podlegają negocjacjom.
4.    Wszystkie ceny Produktów wskazane w serwisie są cenami brutto (uwzględniają podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w dniu złożenia zamówienia).
5.     Całkowity koszt Zamówienia stanowi cena wszystkich zamówionych Produktów wraz z kosztem dostawy.
6.    Ceny prezentowane w Serwisie mogą ulegać zmianom, w szczególności z uwagi na zmiany stawki podatku VAT. Jednakże dla złożonego Zamówienia obowiązują ceny aktualne na moment jego złożenia przez Kupującego

7.   W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży towarów, Kupujący przyjmują do akceptującej wiadomości, że dla tych celów przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień w tym zakresie będzie następować według kolejności wpływania Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

8.    Cena Produktu podana w Sklepie Internetowym nie obejmuje kosztów przesyłki Produktu. Wysokość Kosztu dostarczenia Produktu zostanie wskazana podczas  składania zamówienia.
9.    Płatność za Produkt zamówiony w Sklepie Internetowym może zostać zrealizowana w następującej formie:
a)    płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu payu.pl;
b)    płatność przelewem za pośrednictwem serwisu payu.pl;
c)    płatność gotówką (za pobraniem) do rąk kuriera,
10.    Sprzedawca dostarcza Klientowi zamówiony Produkt wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży Produktu.
11.   Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Produktu utrzymują się do momentu uiszczenia całości ceny za zamówiony Produkt oraz kosztów jego dostarczenia

§ 4. DOSTAWA

1.    Czas realizacji zamówienia na Produkty w Sklepie Internetowym wynosi nie więcej niż 14 Dni roboczych i biegnie od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep Internetowy może poinformować Klienta o przewidywanym terminie dostawy.
2.    Zamówione Produkty zostaną dostarczone na adres wskazany przez Klienta..
3.    Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówione Produkty, zostanie zrealizowane w Dzień roboczy za pośrednictwem firmy kurierskiej .
4.    Próba doręczenia przesyłki następuje dwukrotnie. Po drugiej nieskutecznej próbie doręczenia Produktu Klientowi, Produkt zostanie zwrócony do Sprzedawcy. O zwrotnym przekazaniu Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego informacji na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu. Koszty związane z nieskuteczna próbą doręczenia Produktu na adres wskazany w zamówieniu ponosi Klient.

§  5. GWARANCJA I REKLAMACJE

1.    Produkty oferowane w Sklepie Internetowym  są oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych.
2.    Sprzedawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na Produkty, licząc od dnia odbioru Produktu przez Klienta.
3.    Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących uprzednio w sprzedanym Produkcie.
4.    Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
5.    Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie:
a)    po upływie okresu gwarancji;
b)    w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany Produktu lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Sprzedawca.
c)    w przypadku eksploatacji Produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Sprzedawcy i producenta Produktu;
d)    w przypadku braku odpowiedniej konserwacji Produktu, zgodnie ze wskazówkami Sprzedawcy i producenta Produktu;
e)    w przypadku gdy uszkodzenia lub wady Produktu powstały na skutek: jakiegokolwiek urazu mechanicznego
6.    Reklamacje dotyczące wad zakupionego Produktu  należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od momentu ujawnienia się wady.
7.   Zgłoszeń należy dokonać:


W FORMIE PISEMNEJ NA ADRES:

Sklep Internetowy
Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.
ul. Krzysztofa Kolumba 15
62-052 Komorrniki


      LUB E-MAILEM NA ADRES:
sklep@b-m.pl


8.    Formularz reklamacyjny powinien zawierać co najmniej dane Klienta, adres, adres e-mail, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do kupującego składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
9.    Do reklamowanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu.
10.   Koszty przesyłki reklamowanego Produktu do czasu rozstrzygnięcia reklamacji przez Sprzedawcę ponosi Klient. Koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną zwrócone Klientowi w przypadku pozytywnie rozpatrzonej gwarancji.
11.    Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego Produktu.
12.    Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, Produkt zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy Produkt, o parametrach odpowiadających reklamowanemu. W przypadku braku możliwości wymiany, Sprzedawcy zwróci Klientowi na Konto wartość Kwoty przeznaczonej na zakup Produktu.
13.    W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego Produktu  lub jego części, Sprzedawca stwierdzi, że zostały naruszone warunki udzielonej gwarancji, w szczególności Produkt lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Sprzedawca poinformuje Klienta o braku możliwości pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. W takim przypadku Produkt zostanie zwrócony Klientowi na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany będzie do pokrycia poniesionych przez kosztów w przypadku ich poniesienia przez serwis Sprzedawcy.
14.    Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego Produktu na czas trwania procedury reklamacyjnej.
15.    Klient jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt w opakowaniu zapewniającym odpowiedni poziom ochrony Produktu  podczas transportu oraz dołączyć wszystkie akcesoria.
16.    Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta względem sprzedawcy Produktu wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§  6. ZWROT PRODUKTU PRZEZ KLIENTA

1.   Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w tym zakresie na warunkach wskazanych poniżej.
2.   Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Produktu. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

OŚWIADCZENIE MOŻNA ZŁOŻYĆ W FORMIE PISEMNEJ NA ADRES:

Sklep Internetowy
Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.
ul. Krzysztofa Kolumba 15
62-052 Komorrniki


lub e-mailowo na adres: sklep@b-m.pl

albo w sposób wskazany w ust. 3 poniżej.


3.   W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, wartość ceny Produktu zostanie zwrócona Klientowi w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 zd. 2 powyżej
4.   Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem wartości wykorzystanej ceny Produktu do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
5.   Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że odbierze Produkt we własnym zakresie.
6.   Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7.   W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, umowę sprzedaży Produktu uznaje się za niezawartą.

§  7. DANE OSOBOWE

1.    Sprzedawca jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego.
2.    Dane osobowe przekazywane przez Klienta wykorzystywane są przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówień na Produkty oraz w celach marketingowych.
3.    Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

§  8. DANE KONTAKTOWE

We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Internetowym Klient może kontaktować się z Sprzedawcą w następujący sposób:
a)    pocztą pod adresem:
Sklep Internetowy
Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.
ul. Krzysztofa Kolumba 15
62-052 Komorniki
b) za pośrednictwem e-mail: sklep@b-m.pl

§  9. ZMIANY W REGULAMINIE

1.    Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie www.sklep.b-m.pl
2.    Sprzedawca publikuje aktualną wersję Regulaminu na stronie Serwisu.
3.    Regulamin opublikowany jest w Serwisie w sposób umożliwiający Klientowi jego utrwalenie i przechowywanie.
4.    Sprzedawca może wprowadzać zmiany do Regulaminu. O zamiarze wprowadzenia zmian Sprzedawca informuje z wyprzedzeniem Klientów posiadających status zarejestrowanych użytkowników w Serwisie przez przesłanie na adres e-mail informacji o zakresie zmian i terminie ich wprowadzenia w życie.
5.    W przypadku nieakceptowania zmian w Regulaminie, Klientom posiadającemu Konto w Serwisie przysługuje prawo rezygnacji z Konta w Serwisie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach w Regulaminie. O zamiarze rezygnacji z Konta Klient informuje sprzedawcę przez przesłanie wiadomości na adres e-mail: sklep@b-m.pl
6.    Jeżeli Klient nie poinformuje Sprzedawcy  w terminie wskazanym w ustępie 4 o zamiarze rezygnacji z Konta, zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu wskazanym przez Sprzedawcę.

§  10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Sprzedawca nie odpowiada za szkody w mieniu lub na osobie, w tym poniesione straty, utratę zysków, uszczerbek w reputacji itp. spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji danych, w tym awariami sprzętu informatycznego, opóźnienia i zakłócenia przesyłu informacji.
2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
1)    czasowego ograniczania Klientom dostępu do Sklepu Internetowego na skutek koniecznych prac serwisowo – administracyjnych,
2)    zaprzestania  świadczenia  usług  Sklepu Internetowego bez  podania  przyczyny,  z  tym,  że  w  takim  przypadku dotychczas złożone i przyjęte zamówienia zostaną zrealizowane.
3.    Klient rejestrując się do Sklepu Internetowego oraz korzystając z jego usług akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich ścisłego przestrzegania.
4.    Klient wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną i telefoniczną informacji handlowych o ofertach, promocjach i nowościach Sprzedawcy, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr144 poz.1204 ze zm.).
5.    Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów sprzedaży i zamówień dokonywanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
7.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz przepisy oraz ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
6.    Wszystkie nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.